Доступ до публічної інформації


Інформація про доступ до публічної інформації

для розміщення на сайті Управління Держпраці у Миколаївській області

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2015 року №2939-VI.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується сектором звернення громадян Управління Держпраці у Миколаївській області.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Порядок складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи – розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання пошти, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3.  Запит на інформацію повинен містити:

-  прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

-  загальний опис інформації або вид, назву, реквізиті чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-  підпис і дату, за умови подання запиту у письмовій формі;

4.  Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму,  яку надає розпорядник інформації, або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто посадовій особі, відповідальній в Управлінні Держпраці у Миколаївській області за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.  Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7.  Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8.  У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює особисто посадова особа, відповідальна в Управлінні Держпраці у Миколаївській області за забезпечення доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запита особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, для надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Інформація на запит надається безоплатно.

Термін розгляду запитів на інформацію

Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи здоров’я особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Запити надсилати:

На електронну адресу14mk@dsp.gov.ua

Письмово: 54003, м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1, Управління Держпраці у Миколаївській області (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Факсом: (0512) 50-01-34

Форми для подання інформаційного запиту в письмовому вигляді:

форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб;
форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб;
форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян.