Нормативна база


Управління Держпраці у Миколаївській області виконує програму Уряду щодо керівництва та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю.

Управління Держпраці у Миколаївській області виконує покладені повноваження відповідно до нормативно-правової бази, а саме :

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII;

Кодекс України від 07.12.1984 "Про адміністративні правопорушення";

Кодекс України від 27.07.1994 "Про надра";

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014р. №1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";

Закон України від 21 березня 1991р. "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

Закон України від 03 липня  1991р. "Про індексацію грошових доходів населення";

Закон України від 14 жовтня  1992р. "Про охорону праці";

Закон України від 30 червня  1993р. "Про дорожній рух";

Закон України від 01 липня 1993 р. "Про колективні договори і угоди";

Закон України від 24 березня 1995 р. "Про оплату праці";

Закон України від 15 травня 1996 р. "Про трубопровідний транспорт";

Закон України від 03 липня 1996 р. "Про рекламу";

Закон України від 15 листопада 1996 р. "Про відпустки";

Закон України від 30 червня 1999 р. "Про джерела фінансування органів державної влади";

Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105 -XVI "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р.;

Закон України від 02 березня 2000 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";

Закон України від 19 жовтня 2000 р. "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплат";

Закон України від 18 січня 2001 р. "Про об'єкти підвищеної небезпеки";

Закон України від 17 травня 2001 р. "Про підтвердження відповідності";

Закон України від 17 травня 2001 р. "Про акредитацію органів з оцінки відповідності";

Закон України від 12 липня 2001 р. "Про нафту і газ";

Закон України від 18 березня 2004 р. "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу";

Закон України від 01 липня 2004 р. "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація";

Закон України від 8 вересня 2004 р. "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі";

Закон України від 08 вересня 2004 р. "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві";

Закон України від 23 грудня 2004 р. "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";

Закон України від 06 вересня 2005 р. "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

Закон України від 01 грудня р. № 3164-IV "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності";

Закон України від 05 квітня 2007 р. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Закон України від 02 вересня 2008 р. "Про підвищення престижності шахтарської праці";

Закон України від 02 грудня 2010 р. "Про загальну безпечність нехарчової продукції";

Закон України від 02 грудня 2010 р. "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

Закон України від 17 березня 2011 р. "Про центральні органи виконавчої влади";

Закон України від 08 липня 2011 р. № 3674-VI "Про судовий збір";

Закон України від 05 липня 2012 р. "Про зайнятість населення";

Закон України від 05 червня 2014 р. "Про стандартизацію";

Закон України від 02 березня 2015 р. № 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності";

Закон України від 09 квітня 2015 р. №329 - VIII "Про ринок природного газу";

Указ Президента України від 07 травня 2001 р. № 292 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати";

Указ Президента України від 25 травня 2004 р. № 576 "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати";

Постанова Верховної Ради України від 11 січня 2014 р. № 26-VIII "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. № 442 "Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці";

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним страхуванням";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26  листопада 2003 р. № 1845 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)";

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. № 8 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 573 "Про затвердження Переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 921 "Деякі питання відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)".

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування  підвищеної небезпеки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1397 "Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про внесення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1400 "Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1401 "Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1404 "Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1406 "Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 "Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 "Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 "Про затвердження Порядку накладання штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 р. № 695 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295 "Про місцеве самоврядування в Україні";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 521-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2914 р. № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 "Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності";