Гірничий нагляд

Для забезпечення зручного та оперативного погодження Планів розвитку гірничих робіт, управління Держпраці у Миколаївській області склало графік їх подання на розгляд.  Співпраця відповідно графіку управління Держпраці у Миколаївській області та представників бізнесу надасть можливість фахівцям Управління ефективно розподілити час на вивчення документів та на надання  консультацій.

Державна служба України з питань праці (згідно положення про службу)  здійснює державний гірничий нагляд з питань:

правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації;

додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин;

додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини;

правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами;

готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств;

здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Підстави для виконання:

·      Закон України   від 14.10.1992 № 2694-XIIПро охорону праці”;

·      Кодекс України від 27.07.1994 № 132/94-ВР “Про надра”;

·     Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV “Гірничий закон України“;

·  Закон України від 23.12.2004 № 2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення“;

.   Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58 “Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства”;

·  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів“;

·   Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.1995 № 114 “Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння”;

·      Постанова Кабінету Міністрів України від  26.10.2011 № 1107Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”;

·    Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.1995 № 134 “Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду”;

.  Наказ МНС України 06.07.2006 N 424 “Про затвердження Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення”;

·   Наказ Держгірпромнагляду від 18.03.2010 № 61 “Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом“;

·    Наказ Міненерговугілля України від 12.06.2013 № 355 “Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення“;

·  Наказ Міненерговугілля України від 12.06.2014 № 426 “Про затвердження Інструкції з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах“;

·   Наказ МНС України від 27.06.2012 № 933 “Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів“;

.   Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства України від 05.07.1995 №30 “Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України”;

.   Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12.06.2014  № 425 “Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт”;

.   Наказ комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 N 19 “Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини”;

.  Наказ МНС України 15.09.2006 N 619 “Про затвердження Порядку проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт”;

.  Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин 07.12.2005 N 300 “Про затвердження Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах”.

Вимоги щодо складання щорічних Планів розвитку гірничих робіт 

(На виконання вимог ст. 19, 24 Гірничого закону України. cт. 51 Кодексу України про надра)

 1. Під Річним Планом розвитку гірничих робіт, (далі – річний план) приймається документ, складений надрокористувачем, який визначає напрямок розвитку гірничих робіт, об’єми видобутку корисних копалин, об’єми виробництва геологорозвідувальних, гірничопідготовчих, розкривних, видобувних, рекультиваційних робіт, об’єми підготовки та переробки мінеральної сировини (при наявності переробних виробництв) та інших робіт, передбачених умовами спеціального дозволу на користування надрами, угодою про умови користування надрами, вимогами Акту про надання гірничого відводу, протоколом Державної комісії по запасам корисних копалин України (далі-ДКЗ України), технічним проектом з промислової (дослідно-промислової) розробки (далі – технічний Проект). Також річний план визначає нормативи втрат корисних копалин при їх видобутку та переробки мінеральної сировини, здійснення в установленому порядку заходів з охорони надр, раціонального та комплексного використання мінеральної сировини, промислової безпеки та охорони праці, запобігання шкідливого впливу гірничих робіт на здоров’я людей, навколишнє природне середовище, будівлі та споруди.
 1. Погодження річних Планів здійснюється з метою забезпечення раціонального та безпечного ведення гірничих робіт, дотримання законодавчих та нормативних вимог з промислової безпеки та охорони надр, проектних рішень по відпрацюванню запасів корисних копалин, їх переробки, встановлення оптимальних нормативних  величин  втрат корисних копалин, недопущення наднормативних втрат, вибіркового відпрацювання родовищ корисних копалин, їх псування від неправильного ведення гірничих робіт, своєчасного відновлення порушеними гірничими роботами земель, забезпечення проведення експлуатаційної розвідки та дорозвідки, заходів щодо охорони надр, запобігання шкідливого впливу гірничих робіт на навколишнє природне середовище.
 1. Річні Плани повинні передбачати:

– Раціональне ведення гірничих робіт, яке виключає вибіркове відпрацювання більш цінних ділянок, псування корисних копалин. Правильність розробки родовищ корисних копалин;

– Оптимальні показники нормативів втрат та розубожування при видобутку та переробки мінеральної сировини;

– Оптимальна концентрація гірничих робіт, яка виключає їх розкиданість та багатогоризонтність під час розробки твердих корисних копалин;

– Застосування сучасних технологій для якісного виймання корисних копалин та переробки мінеральної сировини;

– Поповнення розкритих, підготовлених до виїмки запасів корисних копалин під час розробки родовищ твердих корисних копалин;

– Заходи з охорони будівель, споруд та природних об’єктів розташованих в зоні шкідливого впливу гірничих виробок;

– Безпечне ведення гірничих робіт та заходи з промислової безпеки та охорони праці;

– Систематичне спостереження за шкідливим впливом гірничих робіт на навколишнє природне середовище, життя та здоров’я людей;

– Геологічне вивчення родовищ корисних копалин, включаючи реалізацію рекомендацій ДКЗ України;

– Заходи з охорони надр, раціональне та комплексне використання мінеральної сировини;

– Запобігання підробки бар’єрних ціликів;

– Ліквідація (консервація) відпрацьованих гірничих виробок, блоків, горизонтів;

– Встановлення границь небезпечних зон та порядок ведення робіт поблизу них;

– Рекультивація порушених гірничими роботами земель;

– Запобігання утворенню понаднормативних втрат в наслідок неправильного ведення гірничих робіт.

 1. Проведення гірничих робіт без погодженого з територіальним органом Держпраці річного Плану, а також з відхиленнями від погодженого річного Плану не допускається
 1. Під час розгляду річного Плану особлива увага звертається:

– відповідність запланованих напрямків та об’ємів гірничих робіт технічному проекту;

– планомірність розробки родовища корисних копалин або його частин, яка виключає вибіркове відпрацювання найбільш цінних його ділянок;

– відповідність передбачених річним Планом основних технічних та технологічних параметрів розробки родовища фактичним геологічним та гірничотехнічним умовам, їх ефективність в частині раціонального вилучення корисних копалин та промислової безпеки;

– запобігання понаднормативних втрат;

– відповідність нормативів втрат при видобутку корисних копалин та під час переробки мінеральної сировини проектним показникам та умовам визначеними в угоді Про умови користування надрами, Протоколі ДКЗ;

– наявність діючого спеціального дозволу на користування надрами та виконання його умов в частині державного гірничого нагляду;

– наявність гірничого та земельного відводу;

– причини появ тимчасово неактивних запасів та порядок їх відпрацювання;

– ліквідація (консервація) гірничих виробок, ділянок, блоків, горизонтів на відпрацьованих ділянках родовища корисних копалин;

– обґрунтування техніко-економічними розрахунками нормативів втрат та розубожування по кожному блоку;

– забезпечення раціонального використання та збереження супутно видобутих корисних копалин, а також гірничих порід придатних для використання у гірничовидобувному процесі (використання у якості будівних матеріалів);

– ефективність заходів по раціональному використанню та охорони надр;

– очікувані деформації підроблюваних об’єктів, споруд, будівель, заплановані заходи з охорони;

– дотримання вимог промислової та екологічної небезпеки;

– правильне визначення небезпечних зон з безпечного ведення гірничих робіт, заходи з безпечного ведення робіт поблизу небезпечних зон;

– відповідність запланованих об’ємів експлуатаційної розвідки, розкривних та гірничопідготовчих робіт запланованому видобутку корисних копалин;

– відповідність запланованих робіт з рекультивації порушених гірничими роботами земель проектним рішенням та завданням, а також умовам спеціального дозволу на користування надрами та земельного відводу.

 1. Результати розгляду річного Плану оформлюються протоколом, в якому зазначаються представники територіального органу Держпраці та надрокористувача, які брали участь в його розгляді. За результатами розгляду може бути прийняте рішення з погодження річного Плану або відмові в погоджені.

В протоколі розгляду річного плану включаються рішення, заплановані об’єми видобутку та втрат корисної копалини. Також можуть бути вказані умови погодження по усуненню виявлених недоліків річного Плану та обов’язкові рекомендації по підвищенню рівня раціонального та комплексного використання запасів корисних копалин, промислової безпеки, геолого-маркшейдерського обслуговування гірничих робіт та охорони навколишнього середовища.

Погодженню не підлягають річні Плани у випадках виявлення в них суттєвих порушень законодавчих та нормативно-правових вимог, умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині гірничого нагляду, відхилень від технічних проектів, систематичного порушення надрокористувачем законодавства «Про надра», встановлених правил та норм безпеки, невиконання умов погодження річних планів за попередній період.

 1. Під час проведення на гірничовидобувному підприємстві гірничих робіт іншими підприємствами, а також у випадках спільного проведення відкритих та підземних гірничих робіт слід враховувати спроможність таких підприємств виконувати роботи, що пов’язані з підвищеною небезпекою згідно чинного законодавства. Також вищевказані сумісні роботи повинні бути передбачені технічним Проектом.
 1. При виявлені під час проведення гірничих робіт змін геологічних, гідрогеологічних та гірничотехнічних умов розробки родовища, окремих блоків, виймальних одиниць або змінах нормативів втрат необхідні зміни вносяться в річний План за узгодженням з територіальним органом Держпраці.
 1. В пояснювальній записці річного плану приводяться відомості про:

– Географічну та адміністративну належність, місцерозташування, геологовиробничу та гідрогеологічну характеристику родовища;

– Проектну та фактичну потужність підприємства за розкривними, видобувними та переробними роботами, призначення сировини, область застосування, основні споживачі;

– Джерела електро-, водо-, теплопостачання та ін;

– Використання підрядних послуг: автоперевезення, буро підривні, гідро механізовані та ін.;

– Ступінь завершеності будівництва, або реконструкції підприємства;

– Наявність геологорозвідувальної документації з вказівками, ким і коли розвідано родовище, дати затверджень та номери документів.

–  Забезпеченість запасами на початок запланованого періоду, запасами за ступенем їх підготовленості (вскриті, підготовлені та готові до виїмки);

– Наявність тимчасово неактивних запасів, причини їх утворення та намічених термінів їх погашення;

– Прийняті системи розробки, їх питома вага в об’ємі річного видобутку;

– Виконання раніше погоджених річних планів по вийманню запасів корисних копалин, а також заходи з охорони надр, промислової та екологічної безпеки;

– Техніко-економічні розрахунки показників запланованих нормативів втрат при видобутку та переробки мінеральної сировини;

– Стан вентиляційного господарства та забезпеченість окремих ділянок і в цілому гірничого підприємства (шахти) необхідною кількістю повітря на початок та кінець запланованого періоду;

– Заходи по поліпшенню використання та охорони надр в поточному році та промислової та екологічної безпеки;

–  Стан гірничих робіт, в тому числі гірничокапітальних;

– Наявність опорного-знімального обладнання, види та терміни робіт по маркшейдерському та геологічному забезпеченню гірничих робіт;

– Фактична забезпеченість запланованих гірничих робіт маркшейдерськими та геологічними кадрами та їх технічним оснащенням;

– Виконаних та намічених до виконання направленнях та об’ємах рекультивації порушеними гірничими роботами земель;

– Виконаних та намічених до виконання направленнях об’ємах геологорозвідувальних робіт та експлуатаційної розвідки;

–  Виконаних та намічених заходах охорони підроблених будівель, споруд, об’єктів.

– Намічені заходи по безпечному веденню робіт поблизу небезпечних зон;

– Наявність у надрокористувача дійсного спеціального дозволу на користування надрами, дійсного земельного та гірничого відводу, дозволів на право виконання робіт, що пов’язані з підвищеною небезпекою, своєчасного та якісного проведення спеціального навчання персоналу;

– Виконання умов спеціального дозволу на користування надрами та рекомендацій ДКЗ України;

– Стан авторського нагляду проектної організації за реалізацією проекту, наявність в неї повноважень на право проектування гірничих виробництв та об’єктів, даті складання проекту розробки родовища, доповнень та погоджень до нього;

– Заходи по поліпшенню технологічного процесу переробки мінеральної сировини які забезпечать оптимальне виймання корисних компонентів (при наявності переробних виробництв);

– Організація обліку кількості та якості мінеральної сировини яка надходить на переробку та споживачу.

 1. Матеріали річних планів складають слідуючі таблиці:

– Стану та руху розкритих, підготовлених та готових до виїмки запасів корисних копалин станом на початок запланованого періоду та очікуваного на кінець цього періоду (під час видобутку твердих корисних копалин);

– Основні показники по річному плану гірничих робіт на запланований період та очікувані на кінець року (план-факт);

– Втрат та розубожування за поточний рік (план-факт) та на запланований період по виймальним одиницям;

– Втрат мінеральної сировини при переробці;

– Стану та руху відходів видобутки та переробки мінеральної сировини;

– Об’ємів (буріння, проходки) експлуатаційно-розвідувальних робіт.

 1. Графічні матеріали річних планів повинні бути представлені маркшейдерськими планами з розбивкою по кварталам та необхідними поперечними розрізами. Графічні матеріали складаються у відповідності з встановленими вимогами для гірничої графічної та маркшейдерської документації.

Графічна частина річного плану складається в масштабах 1:1000, 1:2000, у деяких випадках 1:500, 1:200 та складається з:

 • Топографічного плану поверхні (обзорна карта);
 • Погоризонтних планів гірничих робіт;
 • Зведеного плану гірничих робіт;
 • Графічної документації буровибухових робіт;
 • Вертикальних розрізів;
 • Технологічної схеми переробки мінеральної сировини;
 • Схеми електрозабезпечення;

При необхідності до річного плану додаються також спеціальні графічні матеріали:

 • Геологічні та гідрогеологічні карти;
 • Графічні матеріали з експлуатаційної розвідки;
 • Плани та розрізи уступів;
 • Ізогіпси покрівлі ті підошви корисної копалини;
 • Плани земельного та гірничого відводів
 • Плани та розрізи зсувів з матеріалами спостережень за ними та наміченими протизсувними заходами.

На графічні матеріали наносяться:

– Контури балансових запасів затверджених ДКЗ України, запасів уточнених за результатами дорозвідки під час розробки родовища, погашених та намічених до погашення запасів на запланований рік з розбивкою по кварталам, тимчасово неактивних запасів;

– Границі гірничого та земельного відводу;

– Ділянки небезпечних зон за всіма факторами небезпеки та границі безпечного ведення робіт;

– Границі бар’єрних та запобіжних ціликів, їх номера;

– Границі затоплених виробок, розташування водовідливного устаткування та дренажних виробок;

– Границі геологічних порушень;

– Місцерозташування інших корисних копалин які потрапляють у зону впливу гірничих робіт;

– Свердловини різного призначення, маркшейдерські знаки;

– Положення уступів кар’єрів, забоїв підземних гірничих виробок та розрізів на початок та кінець запланованого періода;

– Проектні границі розносів бортів кар’єру, як в плані так і на глибину виробки;

– Границі ділянок порушених, відпрацьованих та рекультивованих земель;

– Границі відвалів, хвосто- та шламосховищ, складів родючого шару грунту;

– Технологічна схема руху (транспортування) мінеральної сировини від місця видобутку до місця переробки та складування;

– Усі типи будівель та споруд, наземні та підземні комунікації, водойми, устя діючих та ліквідованих виробок;

– Абсолютні відмітки усть свердловин та горизонтів, капітальні, підготовчі, нарізні та погашені виробки;

– Лінії геологічних розрізів, тектонічні порушення;

На вертикальні геологічні розрізи наносяться:

– Технічні границі за проектом;

– Границі гірничого та земельного відводів;

– Границі відробки на запланований період та фактичні границі відробки;

– Усі типи свердловин та гірничих виробок.

 1. Додатки (затверджені копії):
  – Спеціальній дозвіл на користування надрами;
  – Угода про умови користування надрами з характеристикою ділянки родовища та програмою робіт;
  – Дозволи на роботи (експлуатація механізмів, устаткування), що пов’язані з підвищеною небезпекою;
  – Матеріали, що підтверджують готовність державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;
  – Матеріали, що підтверджують отримання земельної ділянки для потреб, що повязані з користуванням надрами;
 2. Річний План затверджується керівником, головним інженером, головними маркшейдером та геологом підприємства. Дод. 1.

 

 

Дод 1.

Затверджую:

Керівник

Дата, печатка.

План розвитку гірничих робіт ………. на 2…… рік.

Головний інженер……………………………………………………..

Головний маркшейдер………………………………………………

Головний геолог………………………………………………………..

Дата

 1. Загальні відомості.
 2. Геологічна характеристика родовища.
  • Геологічна характеристика району
  • Геологічна будова родовища та гірничотехнічні умови розробки
  • Гідрогеологічні умови родовища
  • Якість корисної копалини
  • Балансові та промислові запаси корисної копалини
  • Втрати та розубожування корисних копалин
  • Охорона надр та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу гірничих робіт.
  • Експлуатаційна розвідка
  • Геолого-маркшейдерська служба
 1. Гірничі роботи

3.1.Основні напрямки розвитку гірничих робіт

3.2.Розкривні (нарізні) роботи та підготовка до експлуатації горизонтів (уступів)

3.3. Система розробки родовища та її параметри

3.4. Технологія та організація гірничих робіт

3.5.Календарні плани гірничих робіт

3.5.1.Режим гірничих робіт та виробництво кар’єру

3.5.2.Календарний план видобувних робіт

3.5.3.Календарний план підготовки запасів

3.5.4.Календарний план розкривних робіт

3.6.Відвальні роботи

3.7.Осушення та водовідлив

3.8.Показники роботи основного гірничого обладнання

 1. Буровибухові роботи

4.1.Вихідні дані та основні вимоги

4.2.Бурові роботи

4.3.Вибухові роботи

4.4.Організація та заходи небезпеки буровибухових робіт

4.5.Основні показники буровибухових робіт

 1. Рекультивація земель порушених гірничими роботами
 2. Кар’єрний транспорт

6.1.Автомобільний транспорт

6.2.Залізничний транспорт

6.3.Конвеєрний (стрічковий) транспорт

6.4.Гідротранспорт

6.5.Відгрузка продукції

 1. Електрозабезпечення та освітлення
 2. Ремонтна служба
 3. Охорона праці
 4. Основні організаційно-технічні заходи
 5. Зведені показники по кар’єру
 6. Графічні матеріали.

Роз’яснення щодо узгодження планів видобутку та витрат підземних вод.

Додаткову інформацію можна отримати у посадових осіб сектору гірничого нагляду управління Держпраці у Миколаївській області:

м.Миколаїв м.Первомайськ
вул.Маршала Василевьского, 40/1, каб.307

Завідувач сектором

Рязанов Олексій Євгенович

тел.(0512) 24-11-37

вул. Шевченко, 11

Головний державний інспектор

Бутенко Валерій Валерійович

тел. (05161) 5-42-92, 4-33-58