Фотографія робочого дня при проведенні атестації робочих місць за умовами праці

22 травня 2020

Відповідно до чинного законодавства працівники, зайняті на роботах з несприятливими умовами, користуються певними пільгами і компенсаціями, а саме: пенсія за віком на пільгових умовах, щорічна додаткова оплачувана відпустка, скорочення тривалості робочого тижня, доплата до тарифної ставки (посадового окладу), безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами та інші пільги і компенсації, які надаються в порядку визначеному законодавством.

Пільги та компенсації встановлюються за результатами атестації робочих місць за умовами праці пропорційно фактично відпрацьованому часу в несприятливих умовах праці, тобто за фактичний час зайнятості працівників на робочому місці зі шкідливими умовами праці. Так,  право на пенсію за віком на пільгових умовах підтверджується, якщо працівник знаходиться під впливом шкідливих виробничих факторів не менше 80% робочого часу, а право на щорічні  додаткові відпустки за  роботу із шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці та право на скорочену тривалість робочого тижня – підтверджується за умови зайнятості працівника у шкідливих умовах не менше 50% робочого часу. Розмір доплат за роботу у шкідливих і важких умовах праці також залежить від часу дії на працівника шкідливих факторів.

Отже, для визначення та встановлення пільг та компенсацій, передбачених законодавством, необхідно якісно і правильно визначити час зайнятості працівника в умовах дії шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Фотографія робочого часу і хронометраж є найпоширенішими способами на підприємствах проведення вимірів часу. Фактичні витрати часу при цьому рекомендується вимірювати за допомогою секундомірів, хронометрів, годинників.

Фотографія робочого дня — це послідовне фіксування часу, який витрачається працівником упродовж робочого дня (зміни) на виконання операцій технологічного процесу та перерви у роботі. Документ складають при проведенні атестації робочих місць за умовами праці для визначення тривалості дії на працівника шкідливих виробничих факторів, важкості та напруженості трудового процесу, пов’язаних з виконанням обов’язків прописаних в посадовій (робочій) інструкції. Атестаційна комісія, що створюється на підприємстві для проведення атестації, складає на кожному конкретному робочому місці перелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, показників важкості та напруженості трудового процесу, які підлягають дослідженню і комплексній оцінці, та організує проведення фотографії робочого дня.

Особа, яка відповідальна за проведенням спостережень, вивчає технологічний процес, організацію робочого місця, технологічні характеристики, режими роботи і стан обладнання, про що робиться відмітка в спостережному листі. Також до листа заносяться дані про працівника: прізвище; табельний номер, номер робочого місця та аналогічних робочих місць у разі наявності, спеціальність тощо. Крім того, в описовій частині листа вказуються цех, ділянка, дата, початок і кінець спостереження та окремих елементів роботи, посада, прізвище спостерігача, обладнання й матеріали, які використовуються у роботі.

Працівника необхідно заздалегідь попередити про час проведення спостережень, їх мету та ознайомити з результатами спостережень під розпис. Для отримання більш точних та об’єктивних результатів спостереження проводять у характерних (типових) виробничих умовах, як правило, декілька разів. Після цього результати спостережень приводять до середнього значення і вносять в єдину фотографію робочого дня у довільній формі.

При складанні фотографії робочого дня визначають час, витрачений на операції, під час яких на працівника діють шкідливі фактори виробничого середовища, а також зазначають відповідність виконуваної працівником роботи технологічному процесу, робочій або посадовій інструкції. Потім розраховується тривалість дії на працівника кожного шкідливого виробничого фактору окремо (у відсотках від тривалості зміни).  Цей показник заноситься до відповідної графи Карти умов праці та використовується для оцінки умов праці на робочому місці, визначення і встановлення передбачених законодавством пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах. А також це потрібно і для раціоналізації часу роботи та відпочинку і розробки організаційно-технічних заходів, спрямованих на покращення умов праці.

Якісно і правильно проведені спостереження істотно впливають на підсумкову оцінку умов праці працівника, що, у свою чергу, відбивається на визначенні права відповідальних працівників на пільгове забезпечення та інші пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, які передбачені законодавством.