Організація проведення атестації

07 травня 2020

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров ’ я працюючих, а також на їх нащадків, як тепер, так і в майбутньому.

Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах і в організаціях проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 та відповідно Методичних рекомендацій  проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.1992 № 41.

Головна мета атестації – регулювання відносин між роботодавцем та працівниками щодо реалізації їх прав на охорону здоров’я  і безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу у несприятливих умовах.

 Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списки  виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження    якої визначаються наказом по підприємству, організації,  в  строки, передбачені колективним договором, але не рідше  ніж  один раз на п’ять років, відповідно до пункту 4 Порядку № 442. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації,  а  в  разі  відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа.  В комісію, як правило, можуть входити фахівці служби охорони праці, відділу кадрів, праці і зарплати, головні  спеціалісти підприємства, медичні працівники органів охорони здоров’я  підприємства тощо.

Приблизний порядок дій атестаційної комісії щодо організації атестації включає:

 • визначення і залучення до проведення атестації та санітарно-гігієнічних досліджень потрібної організації;
 • виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з урахуванням його експлікації, визначення меж робочих місць (робочих зон) та присвоєння їм відповідного порядкового номера;
 • складення переліку робочих місць, що підлягають атестації;
 • визначення обсягу досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організація цих досліджень;
 • аналіз, порівняння застосовуваного технологічного процесу, обладнання, сировини і матеріалів із передбаченими в проектах;
 • виявлення утворення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
 • встановлення на основі Класифікатора професій ДК 003:2010 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилень назва професії (посади) приводиться у відповідність до ДК 003:2010 за фактично виконуваною роботою;
 • складання Карти умов праці (далі – Карта) на кожне визначене робоче місце або групу аналогічних місць;
 • складання за результатами атестації загального переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;
 • перегляд діючих і внесення пропозицій керівництву підприємства на встановлення пільг і компенсацій залежно від умов праці;
 • розробка заходів з покращення умов праці і оздоровлення працівників.

Гігієнічні  дослідження факторів виробничого середовища трудового    процесу   проводяться   лабораторіями,   атестованими Держпраці і в порядку визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ.  Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з  метою  встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно  до  Державних  санітарних норм та правил”Гігієнічна класифікація  праці  за  показниками  шкідливості та небезпечності факторів   виробничого   середовища,   важкості   та  напруженості трудового процесу”, затверджених МОЗ.

Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи працівників у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту.

Результати досліджень оформляються протоколами. У протоколах визначається гігієнічна оцінка умов праці шляхом співставлення фактично встановлених показників із нормативними, а також визначається рівень шкідливості та небезпечності кожного фактора виробничого середовища і процесу за критеріями, що визначені Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженою МОЗ України від 08.04.2014 ГК№ 248.    На підставі даних протоколів досліджень заповнюється один із основних документів атестації – Карта умов праці. Карта умов праці оформляється на кожне визначене робоче місце або групу аналогічних місць відповідно до вимог Інструкції по заповненню Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць (затверджена за від 20.11.1992 № 06-4148 Головним державним експертом України з умов праці і заступником Головного державного санітарного лікаря України від 27.11.1992).

Карта умов праці є узагальнюючим документом результатів атестації, в якій зазначається сумарна кількість шкідливих або небезпечних факторів з кожного рівня відхилення від нормативу; надається гігієнічна оцінка умов праці, що визначає, до якого класу і якого рівня відносяться умови та характер праці на даному робочому місці; оцінюються технічний та організаційний рівні робочого місця; фіксується висновок комісії про віднесення робочого місця до конкретного виду умов праці: з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці; з шкідливими та важкими умовами праці; з шкідливими умовами праці тощо. На підставі комплексної оцінки умов праці в Карті умов праці зазначаються рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування, а також пропозиції щодо встановлення пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах.

Карта умов праці підписується всіма членами атестаційної комісії і з її змістом ознайомлюють працівників, зайнятих на робочому місці.

За результатами атестації складаються переліки:

 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства згідно з ст. 26 Закону України «Про підприємства» і статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема, на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, підписує голова комісії за погодженням з профспілковим комітетом. Він затверджується наказом по підприємству. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку.

За більш детальною інформацією з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці  рекомендуємо звертатися до Управління Держпраці у Миколаївській області за адресою: вул. Маршала Василевського, 40/1, м. Миколаїв, 54003.  Телефон: 24 01 41. E-mail: veup@ukr.net  .