Пам’ятка щодо забезпечення належної та безпечної експлуатації кисневої станції та кисневої станції газифікації

18 січня 2022

Перелік основної документації щодо експлуатації кисневої станції та кисневої станції газифікації

Дозвіл на експлуатацію (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, а саме: Устаткування, повязане з виробництвом, використанням, зберіганням, транспортуванням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені ПКМУ від 11.07.2002р№ 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”, відповідно п.1 групи А Переліку ПКМУ від 26.10.2011р.№ 1107 “Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної не-безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (із змінами).
Дозвіл на експлуатацію (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, а саме: Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у «Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском», затвердженому ПКМУ від 16.01.2019р. № 27, відповідно пункту 5 групи А Переліку ПКМУ від 26.10.2011р.№ 1107  (із змінами).
Дозвіл на експлуатацію (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, а саме: Обладнання та захисні систе-ми, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до «Тех-нічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебез-печних середовищах», затвердженого ПКМУ від 28.12.2016р. № 1055, відповідно пункту 10 групи А Переліку ПКМУ від 26.10.2011р.№ 1107  (із змінами).
Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці при експлу-атації устаткування підвищеної небезпеки, а саме: устатковання, що наведені у підпункті 2 пункту 2 «Технічного регламенту безпеки машин», затвердженого ПКМУ від 30.01.2013р. № 62, а саме: пристрої безпеки, призначені для виконання функції безпеки; загрожують безпеці людей у разі збою та/або неналежного функціонування,

відповідно пункту 1 групи Б Переліку ПКМУ від 26.10.2011р.№ 1107 (із змінами).

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці при експлу-атації устаткування підвищеної небезпеки, а саме: машини, механізми, устаткування, до яких виробником вста-новлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування), відповідно пункту 8 групи Б Переліку ПКМУ від 26.10.2011р.№ 1107 (із змінами).
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: Виробництво, використання, зберігання, транспортуван-ня, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу не-безпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені ПКМУ від 11.07.2002р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”, відповідно пункту 1 групи А додатку 2 ПКМУ від 26.10.2011р.№ 1107 (із змінами).
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних, пожежонебезпечних зонах,відповідно пункту 3 групи А додатку 2 ПКМУ від 26.10.2011р. №1107 (із змінами).
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: Заповнення, злив і ремонт цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом, їх зберігання, відповідно пункту 10 групи А додатку 2 ПКМУ від 26.10.2011р. №1107 (із змінами).
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки, відповідно пункту 11 групи А додатку 2 ПКМУ від 26 жовтня 2011р.№ 1107 (із змінами).
Робочий проект, розробленого з урахуванням технічної документації виробника (настанови з експлуатації, інструкції з монтажу, пуску, регулювання), погоджений у встановленому порядку, відповідно п.ІІІ.1.1 НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», зареєстровано в Мінюстиції України 10.04.2018р. за № 433/31885
Виконавчо-технічна документація з монтажу обладнання, відповідно п.ІІІ.1.1 НПАОП 0.00-1.81-18
Акт проведення монтажних робіт і налагоджувальних робіт, відповідно п.ІІІ.1.3 НПАОП 0.00-1.81-18

 

 

Журнали нагляду (паспорта) обладнання, настанови (інструкції) з монтажу і експлуатації, що містить вимоги до відновлення і контролю при експлуатації в період розрахункового строку служби, відповідно п.IV.1, п.IV.4 НПАОП 0.00-1.81-18.
Первинний технічний огляд, експертне обстеження обладнання, відповідно п.VІІ.1.1.10 НПАОП 0.00-1.81-18.
Договір на періодичне технічне обслуговування, налагодження, ремонт устаткування із спеціалізованою організацією.
Посадова інструкції про обов’язки, права та відповідальність посадових осіб, які забезпечують вирішення питань охорони праці, за виконання  покладених на них функцій при експлуатації, затверджена керівником, відповідно статті 13 ЗУ N 2694-XII «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ».
Інструкції з безпеки праці для робітників кожної професії; робочі інструкції щодо ведення технологічних проце-сів для кожного робочого місця; з технічного обслуговування обладнання; з ремонту та чищення обладнання, розроблені на підставі технологічних регламентів (технологічних інструкцій, керівництв з експлуатації виробни-ків), Правил, з урахуванням вимог виробничої санітарії та затверджені роботодавцем, відповідно п.1.10, 4.1  ПБПРВ-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділу повітря», п.VІІ.1.1.2, VІІ.1.1.4 НПАОП 0.00-1.81-18.
Призначення в необхідній кількості обслуговувального персоналу, який пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів та іншого допоміжного устаткування, відповідно п.VІІ.1.1.3 НПАОП 0.00-1.81-18.
Попередній для працівників, що приймаються на роботу, періодичне для працюючих – медопосвідчення, згідно до встановлених порядку та термінів, відповідно п.1.12 ПБПРВ-88, п.VІІ.2.1 НПАОП 0.00-1.81-18, статті 17 ЗУ N 2694
Програма вступного інструктажу осіб, які надходять на роботу на об’єкти споживання продуктів поділу повітря, розробленої з урахуванням особливостей виробництва, затверджених керівником закладу, відповідно п.1.13 ПБПРВ-88.
Інформування працівників під підпис про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах згідно до чинного законодавства та колективного договору, відповідно статті 5 ЗУ N 2694-XII.
Навчання та перевірка знань Правил та інструкцій з безпеки праці, технологічних та інших інструкцій, в обсязі виконуваної ними роботи, керівними та інженерно-технічними працівниками перед допуском до самостійної роботи, пов’язаної з експлуатацією об’єктів споживання продуктів поділу повітря, відповідно п.1.14 ПБПРВ-88, п.VІІ.2.1 НПАОП 0.00-1.81-18, статті 18 ЗУ N 2694-XII «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ».
Програми навчання та стажування на робочому місці робітників; Навчання за фахом, стажування, допуск робітників до самостійної роботи розпорядженням по підприємству, відповідно п.1.17 ПБПРВ-88, п.VІІ.2.1 НПАОП 0.00-1.81-18, статті 18 ЗУ N 2694-XII «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ».
Забезпечення робітників і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно до «Типових галузевих норм безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту», відповідно п.1.24 ПБПРВ-88.
План ліквідації можливих аварійних ситуацій. Ознайомлення осіб з планом ліквідації аварій, що належить до місця їх роботи, відповідно п.1.26 ПБПРВ-88, статті 18 ЗУ N 2694-XII «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ».
Затверджений план протиаварійних тренувань, проведення протиаварійних тренувань з імітацією різноманітних аварійних ситуацій, відповідно п.1.27 ПБПРВ-88, статті 18 ЗУ N 2694-XII «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ».
Наказом по підприємству призначення особи, відповідальної за безпечну експлуатацію обладнання та трубопро-водів та їх технічний стан. У відділеннях, що споживають кисень, призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію та технічний стан трубопроводів та обладнання, відповідно п.1.28 ПБПРВ-88, п.VІІ.1.1.1 НПАОП 0.00-1.81-18.
Забезпечення проїздів та підходів до пожежного обладнання, гідрантів, водойм, обладнання їх покажчиками, що висвітлюються у темний час доби, відповідно п.2.7 ПБПРВ-88.
Організація контролю об’ємної частки кисню в повітрі приміщень устаткування (не менше 19 та не більше 23%), відповідно п.3.1 ПБПРВ-88.
Схеми устаткування та трубопроводів на робочих місцях, відповідно п.4.2 ПБПРВ-88, п.VІІ.1.6 НПАОП 0.00-1.81-18.
Регламент огляду обслуговуємого технологічного обладнання та трубопроводів в обсязі робочої інструкції під час прийому та здавання зміни персоналом;  Експлуатаційний журнал, відповідно п.4.3 ПБПРВ-88, п.VІІ.1.1.5 НПАОП 0.00-1.81-18.
Паспорти на запобіжні пристрої із розрахунком пропускної спроможності, відповідно п.4.11 ПБПРВ-88.
Акти перевірки, налагодження систем блокувань та запобіжних пристроїв, контрольно вимірювальних приладів, спеціально призначени для кисню, що контролюють та регулюють параметри, відповідно п.4.11, 4.29, 4.30 ПБПРВ-88.
Ремонтний журнал обладнання під тиском, де повинно записувати відомості про ремонти, передбачені системою планово-попереджувальних ремонтів, відповідно п.ІІІ.2.3, п.VІІ.5.2 НПАОП 0.00-1.81-18
Журнал реєстрації результатів перевірки, несправності КВП,систем сигналізації,відповідно п.13.3,13.4 ПБПРВ-88
Графік, методика перевірки працездатності систем сигналізації, відповідно п.13.4 ПБПРВ-88, п.VІІ.3.6 НПАОП 0.00-1.81-18.
На запірній арматурі нанесення позначення відповідно до технологічної схеми, напрямку обертання маховика, шпинделя (відкрито-закрито), відповідно п.4.33 ПБПРВ-88, п.ХІ.2.5 НПАОП 0.00-1.81-18.
Обладнання аварійним освітленням основних робочих місць (приміщень) та евакуаційним освітленням підходів, відповідно п.4.60 ПБПРВ-88.
Забезпечення переносними електричними світильниками напругою не вище 42В, для проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування обладнання, відповідно п.15.5 ПБПРВ-88.
У місцях розташування устаткування встановлення ванни, заповненої водою, відповідно п.16.5 ПБПРВ-88.
Графік технічного обслуговування та ремонту обладнання та технологічних трубопроводів згідно до експлуата-ційної документації розробника та чинних нормативних документів, відповідно п.17.1.1 ПБПРВ-88, п.VІІ.5.1 НПАОП 0.00-1.81-18.
Наявність інвентарних заглушек, що застосовуються для відключення обладнання та трубопроводівіз розрахунком міцності, відповідно п.17.1.5 ПБПРВ-88, п.VІІ.5.5 НПАОП 0.00-1.81-18.
Сертифікати на труби із зазначенням гарантії величини гідравлічного тиску, відповідно п.9.9 ВСН 10-83.
Сертифікати на застосовані матеріали, що працює в середовищі кисню, відповідно п.17.1.23 ПБПРВ-88.
Інструкція з безпечного проведення робіт з знежирення кисневого обладнання та трубопроводів, затверджена керівником, відповідно п.18.3 ПБПРВ-88.
Захист обладнання та трубопроводів від накопичення статичної електрики, відповідно п.4.3 ВСН 10-83
Комплект експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту об’єкту, паспорти блискавкозахисних пристроїв і паспорти заземлювачів пристроїв блискавкозахисту, відповідно п.9.1.1, 9.2.7 ДСТУ Б В.2.5-38
Программа перевірки і огляду пристроїв блискавкозахисту підприємства, відповідно п.9.3.3 ДСТУ Б В.2.5-38
Результати проведення лабораторних досліджень умов праці на робочи місцях, відповідно статті 13 ЗУ N 2694, ПКМУ “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”
Ідентифікація, Декларування безпеки об’єкту підвищеної небезпеки суб’єктів господарювання, відповідно «Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки», затверджений ПКМУ № 956 від 11.07.2002р.